V následujících bodech menu naleznete základní informace k administrativě spojené se sňatkem a dalším právním náležitostem.

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením snoubenců o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Kdo vás může oddat:

 • Starosta, místostarosta obce nebo pověřený člen zastupitelstva obce nebo městské části, které jsou matričním úřadem
 • Starosta, místostarosta obce nebo pověřený člen zastupitelstva obce nebo městské části, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu
 • Osoba pověřená oprávněnou církví nebo náboženskou společností

Manželství se uzavírá v místě určeném úřadem pro konání slavnostních obřadů. Uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá. Prohlášení o uzavření manželství musí být učiněno v přítomnosti zaměstnance místně příslušného matričního úřadu.


Doklady, formuláře a poplatky ke svatbě

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství.

Nejprve si předběžně vyberte místo a termín pro svatební obřad. Poté je třeba se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita spadá, a termín si zamluvit.

Doklady potřebné k uzavření manželství

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz, cestovní pas)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • pokud snoubenec ovdověl, pak úmrtní list zemřelého manžela
 • pokud je snoubenec rozvedený, pak pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let, pak rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství
 • pokud má snoubenec omezenou způsobilost k právním úkonům, pak rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství
 • pokud již mají snoubenci společné děti, je nutné doložit jejich rodné listy

Pokud jste svobodní, bezdětní, zletilí a právně způsobilí občané ČR, stačí pro sňatek předložit vaše občanské průkazy a rodné listy.

Formuláře k uzavření manželství

Na matričním úřadu pak snoubenci obdrží Dotazník k uzavření manželství. Jeho první část vyplňují snoubenci, druhou část vyplňuje matrikář. Snoubenci učiní prohlášení, že jim nejsou známy okolnosti, které by uzavření manželství vylučovaly.

Na závěr svatebního obřadu pak snoubenci podepíší Protokol o uzavření manželství. Jako první se zpravidla podepisuje ženich, pak nevěsta, následují podpisy svědků, nakonec se podepisuje oddávající. Po podepsání protokolu oddávající odstřihne předepsané rožky občanských průkazů obou novomanželů a současně vydá „Potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu“. Občanský průkaz s odstřiženým rožkem nadále platí pouze s tímto „Potvrzením“.

Církevní sňatek – potřebné dokumenty

Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření platného manželství. Osvědčení k církevnímu sňatku vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Snoubenci předloží matričnímu úřadu stejné doklady jako v případě občanského sňatku.

Orgán církve, před kterým došlo k uzavření manželství, je pak povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu. Ten provede na základě protokolu o uzavření manželství zápis manželství do matriční knihy a vydá oddací list.

Správní poplatky

 • Žádné, pokud uzavřete sňatek na místně příslušném úřadu v termínu stanoveném matrikou
 • 1000 Kč, pokud chcete uzavřít manželství mimo stanovené termíny nebo úředně určenou dobu
 • 2000 Kč, má-li pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR
 • 3000 Kč, nemá-li ani jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR

V případě církevního sňatku správní poplatek odpadá. Zato je zvykem příspěvek v dobrovolné výši církvi nebo kostelu.


Volno ze zaměstnání na svatbu

Pracovní volno na svatbu, ať již vlastní nebo svatbu dítěte, je stanoveno zákonem. Konkrétně:

Vlastní svatba 

zaměstnanec má nárok na 2 dny pracovního volna (z toho jeden na den obřadu), náhrada mzdy přísluší však pouze za 1 den

 • pokud máte svatbu o víkendu nebo státním svátku, volný den se nedá přenést a propadá

Svatba dítěte (tj. pro rodiče)

 • zaměstnanec má nárok na 1 den pracovního volna (na obřad) s náhradou mzdy

Svatba rodičů (tj. pro děti)  

 • zaměstnanec má nárok na 1 den pracovního volna (na obřad) bez náhrady mzdy

Změna příjmení po svatbě

Snoubenci jsou povinni prohlásit, zda příjmení jednoho z nich bude příjmením společným, zda si ponechají svá dosavadní nebo zda spolu s příjmením společným bude jeden z nich užívat i příjmení původní. Ponechají-li si svá dosavadní příjmení, musí zároveň určit, které příjmení budou mít jejich děti. Musí se jednat o příjmení jednoho z manželů.

Tyto informace se vyplňují do Dotazníku k uzavření manželství.

Pokud si manželé vyberou „nové“ příjmení – např. po prarodičích, je třeba zažádat o změnu společného příjmení následně. Žádosti nemusí být vyhověno, manželé musí mít k žádosti „vážný“ důvod. Společné příjmení pak automaticky převezmou děti a to i ty, které byly narozené ještě před uzavřením manželství.

Varianty:

 • Manželé se dohodli na společném příjmení
 • Manželé se dohodli, že budou používat každý své rodné příjmení
 • Manželka si vezme jméno manžela a na druhém místě bude užívat své rodné

Příklad  (slečna Horáková si bere pana Franze) – varianty změny jména nevěsty 

 • Franzová
 • Franzová – Horáková (opačné pořadí není možné)
 • Franz Horáková
 • Franz

Nové příjmení bez přechylování (bez koncovky –ová)

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice, tj. standardně v přechýlené podobě. Je potřeba proto vyplnit Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru. Žádost lze podat i zpětně po uzavření manželství. Zvlášť je potřeba zažádat, aby příjmení v nepřechýlené podobě přejaly i dcery.

Důvody pro uznání použití příjmení bez koncovky -ová:

 • Jde-li o cizinku
 • Jde-li o občanku ČR s trvalým pobytem v cizině (je třeba doložit doklad o tomto pobytu)
 • Jde-li o občanku ČR, jejíž manžel je cizinec (je třeba doložit státní občanství manžela – pas)
 • Jde-li o občanku ČR, která má jinou než českou národnost (je třeba podepsat prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině)

Předmanželská smlouva

Předmanželská smlouva možná není romantická, ale rozumná rozhodně. Jen málokdo si chce před vstupem do manželství představovat budoucí problémy při jeho zániku, ale žijeme v reálném světě a dohoda upravující rozsah či okamžik vzniku společného jmění manželů může ušetřit spoustu nervů a samozřejmě peněz.

O smlouvě by především měli přemýšlet všichni, kdo podnikají či jsou společníky veřejných obchodních společností, členy statutárních orgánů apod. Nebo v okamžiku, kdy jeden do manželství vstupuje s výrazně vyšším příjmem, majetkem či dluhem. Například pokud jeden z partnerů podniká jako fyzická osoba, odpovídá za své závazky z podnikání celým svým majetkem. Díky společnému jmění manželů po svatbě takto ručí za manželovy závazky i druhý z partnerů. Nezdar v podnikání pak může zásadně ohrozit rodinný rozpočet.

Společné jmění manželů začne vznikat až po svatbě. Vše, co jste nabyli před sňatkem, zůstává i nadále „vaše“. Naopak vše, co manželé vydělají nebo získají během manželství (kromě dědictví, darů a majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela), stává se jejich společným. A to se týká také dluhů. Zákon však dává možnost rozsah společného jmění manželů upravit smlouvou. Pokud se takovou dohodu o úpravě majetkových vztahů rozhodnou snoubenci uzavřít ještě před vznikem manželství, jedná se o předmanželskou smlouvu. Smlouvu o společném jmění manželů ale můžete podepsat jak před uzavřením manželství, tak kdykoliv v jeho průběhu. Smlouva musí být sepsána formou notářského zápisu.

Smlouvou se rozšiřuje nebo zužuje zákonem stanovený rozsah společného jmění

 • Rozšíření: Například manželka vkládá dům, ve kterém společně žijí, a který byl před svatbou (a po svatbě rovněž) pouze „její“ do společného jmění manželů. Manžel pak po svatbě nevynakládá peníze na „cizí“ majetek.
 • Zúžení: Ze společného jmění se vyjme například společný dům a nadále ho bude vlastnit pouze manželka, tj. manžel neručí tímto domem ve svém podnikání. Aby byl tento postup obhajitelný před soudem s případným věřitelem, je třeba, aby byl věřitel předem o obsahu smlouvy o SJM informován.

Smlouva může upravovat jak vlastnictví majetku, tak odpovědnost za dluhy (současné i budoucí). Jiné podmínky a nároky nelze podle českého právního řádu do smlouvy zahrnout (neplatná jsou ujednání nemajetkové povahy typu zákaz nevěry apod.)

Poplatek za sepsání smlouvy se odvíjí podle toho, jakou hodnotu má majetek, kterého se týká. I v případě, že se týká pouze budoucího společně nabytého majetku v manželství, je nutné zaplatit poplatek (cca 3-6 tis. Kč)
Do společného jmění manželů patří:

 • Majetek nabytý za trvání manželství (výjimky: dědictví, dar)
 • Pohledávky a dluhy vzniklé za trvání manželství

Do společného jmění manželů nepatří:

 • Majetek, který nabyl jeden z manželů před vznikem manželství
 • Výsledky vlastní tvůrčí činnosti jednoho z manželů (sochy, obrazy, knihy…)